• Szukaj :

Kodeks cywilny:

ROZDZIAł 5 PORZADEK I BEZPIECZENSTWO RUCHU NA DROGACH

 • DZIAŁ II Ruch drogowy
 • Rozdział 5 Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach
 • Art. 38. uprd
 • Art. 38.  Kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju...
 • Art. 39. uprd
 • Art. 39. 1.  Kierujący pojazdem samochodowym oraz osoba przewożona takim pojazdem wyposażonym w pasy bezpieczeństwa są obowiązani...
 • Art. 40. uprd
 • Art. 40. 1.  Kierujący motocyklem lub motorowerem oraz osoba przewożona takimi pojazdami są obowiązani używać w czasie jazdy hełmów...
 • Art. 41. uprd
 • Art. 41.  Osoba wykonująca roboty lub inne czynności na drodze jest obowiązana używać w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu...
 • Art. 42. uprd
 • Art. 42.  Niewidomy podczas samodzielnego poruszania się po drodze jest obowiązany nieść białą laskę w sposób widoczny dla innych...
 • Art. 43. uprd
 • Art. 43. 1.  Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie...
 • Art. 44. uprd
 • Art. 44. 1.  Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:   1)  zatrzymać pojazd, nie powodując przy...
 • Art. 45. uprd
 • Art. 45. 1.  Zabrania się:   1)  kierowania pojazdem, prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt osobie w...
 • Art. 46. uprd
 • Art. 46. 1.  Zatrzymanie i postój pojazdu są dozwolone tylko w miejscu i w warunkach, w których jest on z dostatecznej odległości...
 • Art. 47. uprd
 • Art. 47. 1.  Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o...
 • Art. 47a. uprd
 • Art. 47a. Kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, jest obowiązany...
 • Art. 48. uprd
 • Art. 48.
 • Art. 49. uprd
 • Art. 49. 1.  Zabrania się zatrzymania pojazdu:  1)  na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w...
 • Art. 50. uprd
 • Art. 50. 1.  Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:...
 • Art. 50a. uprd
 • Art. 50a. 1.  Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać...
 • Art. 51. uprd
 • Art. 51. 1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza....
 • Art. 52. uprd
 • Art. 52. 1. Kierujący pojazdem silnikowym lub szynowym, w warunkach niedostatecznej widoczności, podczas zatrzymania niewynikającego z...
 • Art. 53. uprd
 • Art. 53. 1. Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy: 1)  jednostek ochrony przeciwpożarowej;  2) ...
 • Art. 54. uprd
 • Art. 54. 1.  Pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne powinien wysyłać żółte sygnały błyskowe.  ...
 • Art. 55. uprd
 • Art. 55. 1.  Pojazd do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego oznacza się tablicą kwadratową barwy niebieskiej z białą...
 • Art. 56. uprd
 • Art. 56.
 • Art. 57. uprd
 • Art. 57. 1.  Pojazd przewożący zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do 18 lat oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi...
 • Art. 57a. uprd
 • Art. 57a. 1.  Kierujący autobusem szkolnym podczas wsiadania lub wysiadania dzieci jest obowiązany włączyć światła awaryjne. 2. ...
 • Art. 58. uprd
 • Art. 58. 1.  Pojazd przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych oznacza się z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami...
 • Art. 59. uprd
 • Art. 59. 1.  Pojazd zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej, który ma być używany w ruchu międzynarodowym, powinien być oznaczony...
 • Art. 60. uprd
 • Art. 60. 1.  Zabrania się:   1)  używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza...
 • Art. 61. uprd
 • Art. 61. 1.  Ładunek nie może powodować przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej lub dopuszczalnej ładowności pojazdu.   2. ...
 • Art. 62. uprd
 • Art. 62. 1.  Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez:  1)  samochód osobowy, samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie...
 • Art. 63. uprd
 • Art. 63. 1.  Przewóz osób może odbywać się tylko pojazdem do tego przeznaczonym lub przystosowanym. Liczba przewożonych osób nie może...
 • Art. 64. uprd
 • Art. 64. 1. Ruch pojazdu lub zespołu pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku są większe od dopuszczalnych,...
 • Art. 65. uprd
 • Art. 65. Zawody sportowe, rajdy, wyścigi, przewóz osób kolejką turystyczną i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub...
 • Art. 65a. uprd
 • Art. 65a. 1.  Organizator imprezy jest obowiązany zapewnić bezpieczeństwo osobom obecnym na imprezie oraz porządek podczas trwania...
 • Art. 65b. uprd
 • Art. 65b. 1.  Zezwolenie, o którym mowa w art. 65, wydaje w drodze decyzji administracyjnej, na pisemny wniosek organizatora imprezy,...
 • Art. 65c. uprd
 • Art. 65c. Organ wydający zezwolenie odmawia jego wydania: 1)  jeżeli organizator nie spełnia warunków określonych w art. 65a ust. 2...
 • Art. 65d. uprd
 • Art. 65d. 1.  Organ wydający zezwolenie cofa wydane zezwolenie, gdy istnieje niebezpieczeństwo zagrożenia życia lub zdrowia albo mienia...
 • Art. 65e. uprd
 • Art. 65e. Decyzję o wydaniu lub odmowie wydania zezwolenia na odbycie imprezy wydaje się co najmniej na 7 dni przed planowanym...
 • Art. 65f. uprd
 • Art. 65f. Organ kontroli ruchu drogowego przerywa imprezę, jeżeli odbywa się ona bez zezwolenia.
 • Art. 65g. uprd
 • Art. 65g. Organ kontroli ruchu drogowego może przerwać imprezę, jeżeli: 1)  miejsce, trasa lub czas jej trwania nie są zgodne z...
 • Art. 65h. uprd
 • Art. 65h. 1.  Przepisy art. 65-65g nie dotyczą procesji, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym, które odbywają się na...
 • Art. 65i. uprd
 • Art. 65i. W sprawach nieuregulowanych w art. 65- 65h stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Art. 65j. uprd
 • Art. 65j. Do przewozu osób kolejką turystyczną stosuje się przepisy Oddziału 5 z wyłączeniem przepisów art. 65a ust. 2 pkt 2-5, 7-8,...
 • Sygnatura: DU rok 1997 numer 98 poz. 602
 • Data ogłoszenia: 1997-08-19
 • Data wejścia w życie: 1997-08-19Aktualności prawnicze

ZUS sam pozyska dane pracownika do wypłaty zasiłku

Osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie muszą już dostarczać decyzji Sanepidu do ZUS lub pracodawcy. Zakład będzie pozyskiwał takie dane automatycznie.

Efektywność energetyczna budynku - nowe normy od 2021 roku

Budownictwo XXI w. stawia przed inwestorami wiele wyzwań. Decydując się na budowę wymarzonego domu, poza projektem, wyborem materiałów czy finansowaniem inwestycji, musimy mieć także na względzie rygorystyczne normy i wymagania budowlane. Od stycznia 2021 r. obowiązywać będą nowe zaostrzone przepisy dotyczące maksymalnego rocznego zapotrzebowania na energię oraz normy parametrów cieplnych budynku, w tym również ścian. Co każdy inwestor powinien wiedzieć o tych przepisach i jak może przygotować się na budowę domu spełniającego nowe wymogi?

Rynek pracy: wygrywa pracownik, który odnalazł się w pracy hybrydowej

Wyniki związane z zatrudnieniem oddają wrześniowy optymizm związany z odbiciem gospodarczym. Rosnące wynagrodzenia są pochodną presji związanej z rosnącą inflacją, dotykającą mocno gospodarstw domowych oraz podwyżek płac planowanych w budżetach na 2020 rok, a wstrzymanych przez nadzwyczajne wydarzenia związane z pandemią COVID-19.