• Szukaj :

Kodeks cywilny:

ROZDZIAł XV TYMCZASOWE ARESZTOWANIE

  • CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA
  • Rozdział XV Tymczasowe aresztowanie
  • Art. 207. kkw
  • Art. 207. Wykonanie tymczasowego aresztowania służy realizacji celów, dla których ten środek zastosowano, a w szczególności...
  • Art. 207a. kkw
  • Art. 207a. Sposób wykonywania tymczasowego aresztowania nie może naruszać uprawnień procesowych tymczasowo aresztowanego.
  • Art. 208. kkw
  • Art. 208. § 1. Areszty śledcze podlegają Ministrowi Sprawiedliwości(269) . § 2. Tymczasowe aresztowanie wykonuje się w aresztach...
  • Art. 209. kkw
  • Art. 209. Do wykonywania tymczasowego aresztowania stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące się do wykonywania kary pozbawienia...
  • Art. 210. kkw
  • Art. 210.  Przyjmując tymczasowo aresztowanego do aresztu śledczego należy go bezzwłocznie poinformować o przysługujących mu prawach i...
  • Art. 211. kkw
  • Art. 211.  § 1. Po przyjęciu tymczasowo aresztowanego do aresztu śledczego bezzwłocznie zawiadamia się o tym organ, do którego...
  • Art. 212. kkw
  • Art. 212. § 1. Tymczasowo aresztowani powinni być rozmieszczani w areszcie śledczym w sposób zapobiegający ich wzajemnej...
  • Art. 212a. kkw
  • Art. 212a. § 1. Komisja penitencjarna kwalifikuje tymczasowo aresztowanego jako stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo...
  • Art. 212b. kkw
  • Art. 212b. W areszcie śledczym tymczasowo aresztowany, o którym mowa w art. 212a, przebywa w następujących warunkach: 1) cele...
  • Art. 212c. kkw
  • Art. 212c. § 1. Tymczasowo aresztowanego poddaje się badaniom osobopoznawczym, w zakresie niezbędnym dla zapobiegania wzajemnej...
  • Art. 213. kkw
  • Art. 213. W wypadkach określonych w Kodeksie postępowania karnego tymczasowe aresztowanie wykonuje się poza aresztem śledczym w...
  • Art. 214. kkw
  • Art. 214. § 1. Poza wyjątkami przewidzianymi w przepisach niniejszego rozdziału, tymczasowo aresztowany korzysta co najmniej z takich...
  • Art. 215. kkw
  • Art. 215. § 1. Tymczasowo aresztowany ma prawo do porozumiewania się z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym adwokatem albo radcą prawnym...
  • Art. 216. kkw
  • Art. 216. § 1.  Tymczasowo aresztowany może korzystać z własnej odzieży, bielizny i obuwia, chyba że zakłóca to porządek ustalony w...
  • Art. 216a. kkw
  • Art. 216a. § 1. W czasie przeprowadzania czynności procesowych, transportowania oraz w innych uzasadnionych wypadkach, tymczasowo...
  • Art. 217. kkw
  • Art. 217.   § 1. Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego...
  • Art. 217a. kkw
  • Art. 217a. § 1. Korespondencja tymczasowo aresztowanego podlega zatrzymaniu, cenzurze lub nadzorowi organu, do którego dyspozycji...
  • Art. 217b. kkw
  • Art. 217b.   § 1. Korespondencję urzędową administracja aresztu śledczego bezzwłocznie doręcza lub podaje do wiadomości tymczasowo...
  • Art. 217c. kkw
  • Art. 217c. Tymczasowo aresztowany nie może korzystać z aparatu telefonicznego oraz innych środków łączności przewodowej i...
  • Art. 217d. kkw
  • Art. 217d.   Udzielenie tymczasowo aresztowanemu zezwolenia, o którym mowa w art. 141a § 1, wymaga wydania zarządzenia o zgodzie przez...
  • Art. 218. kkw
  • Art. 218. § 1. Tymczasowo aresztowany ma obowiązek wykonywania prac porządkowych w obrębie aresztu śledczego; przy innych pracach może...
  • Art. 219. kkw
  • Art. 219. Tymczasowo aresztowany może rozporządzać posiadanymi w areszcie śledczym pieniędzmi, przedmiotami wartościowymi i innymi...
  • Art. 220. kkw
  • Art. 220.  Ze środków finansowych otrzymywanych przez tymczasowo aresztowanego nie podlega egzekucji kwota do wysokości połowy...
  • Art. 221. kkw
  • Art. 221. § 1. Tymczasowo aresztowanemu wyróżniającemu się przestrzeganiem porządku wewnętrznego w areszcie śledczym oraz zasad...
  • Art. 221a. kkw
  • Art. 221a. Poruszanie się tymczasowo aresztowanych po terenie aresztu śledczego, nauczanie i zatrudnienie, bezpośrednie uczestniczenie...
  • Art. 222. kkw
  • Art. 222. § 1.  Tymczasowo aresztowany podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione naruszenie nakazów lub zakazów...
  • Art. 222a. kkw
  • Art. 222a.   § 1. Decyzja o ukaraniu karą dyscyplinarną powinna zawierać określenie przekroczenia popełnionego przez tymczasowo...
  • Art. 223. kkw
  • Art. 223. § 1. Po wydaniu wyroku skazującego sądu pierwszej instancji tymczasowo aresztowany może być przeniesiony do zakładu karnego;...
  • Art. 223a. kkw
  • Art. 223a. § 1. Tymczasowo aresztowany, wobec którego wykonywana jest kara pozbawienia wolności w innej sprawie, korzysta z uprawnień...
  • Sygnatura: Kodeks karny wykonawczy
  • Data ogłoszenia: 1997-08-05
  • Data wejścia w życie: 1997-08-05Aktualności prawnicze

Diety zagraniczne 2020

Stawki diet zagranicznych w 2020 r. określa rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Wysokość diety za zagraniczną podróż służbową jest inna dla każdego państwa, np. Niemcy

Tachograf cyfrowy (smart tacho) - problemy z wdrażaniem i stosowaniem

Ponad 230 tys. ciężarówek poruszających się po drogach Europy pochodzi z Polski (za PZPM, Branża Motoryzacyjna Raport 2019/2020). Eksperci Inelo szacują, że miesięcznie przybywa 1-2 proc. nowych pojazdów, których czas jazdy rejestrują inteligentne tachografy, a te montowane są w fabrycznie nowych tirach wyprodukowanych po 15 czerwca tego roku. Jak smart tacho sprawdza się w praktyce? Czy wszystkie funkcje cyfrowego rejestratora mają obecnie swoje zastosowanie? Co się sprawdza, a co sprawia przewoźnikom problemy? O pierwszych doświadczeniach z nowymi tachografami opowiada Piotr Żółty.

Wykaz podatników VAT (biała lista)

Przełom lat 2019/2020 przynosi ze sobą wiele zmian w prawie podatkowym, które znacząco wpłyną na działalność przedsiębiorstw i odpowiedzialność podatników. Zmiany obejmują, między innymi pakiet quick fixes, obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (split payment), wejście w życie nowej matrycy stawek VAT, likwidację deklaracji VAT, nowe zasady raportowania dokumentacji cen transferowych, pojawienie się możliwości zawarcia z szefem KAS umowy o współdziałanie przez podatników o dużych przychodach, czy też tzw. białą listę podatników. To ostatnie rozwiązanie, wprowadzone w drugiej połowie 2019 r., ma ułatwić przedsiębiorcom weryfikację wiarygodności kontrahentów.